අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
පෙබ2019
ශ්‍රවණ භාශිණී

ශ්‍රවණ භාශිණී

  “හද වෙණ තත්සර සුසර කරනා සුයාමය” ...

09
නොවැ2018
දානමය පිංකම

දානමය පිංකම

  අම්බලන්තොට ගොඩවාය “සරණ” අන්ධ වැඩිහිටි නිවාසයට...

13
සැප්2018
පිරිත් පිංකම 2018.12.28

පිරිත් පිංකම 2018.12.28

ඒ සඳහා කාර්යාල නිලධාරින්, ග්‍රාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි...

13
සැප්2018
Poya day Events

Poya day Events

aaaaaaaaa    pdf application   slider 1...

Scroll To Top